AML Politikası

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası (AML Politikası)

               Para aklama, yasadışı kaynakların nakit veya görünürde meşru olan yatırımlara dönüştürülmesiyle örtbas edilmesidir.

               Klascoin olarak, müşterilerimize, hesap güvenliğine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktayız. Her ne surette olursa olsun kara para aklanmasını önlenmesi amacıyla, AML (Kara Para Aklama) politikasını harfiyen uygulamaktayız. Bu kapsamda, Kara Para Aklama Politikası (bundan sonra "AML Politikası" olarak anılacaktır) para aklamayı önlemek amacıyla Klascoin tarafından belirlenen prosedürleri ve mekanizmaları özetlemektedir.

               Kara Para Aklama Önleme Politikasının amacı ise; risk temelli bir yaklaşımla Klas Digital Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

               Bu AML Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında AML politikası işletilen müşteriler, www.klascoin.com adresinden erişilen platforma (“Platform”) üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu AML Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.

               Klascoin, AML Politikasını uluslararası hukuk norm ve standartlarına, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemiş olup uygulanması zımnında, tüm müşterilerin kimliklerini makul düzeye kadar doğrulama, müşteri’ye ait işlemlerin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama, müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işlemleri kaydetme, Şirket nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için gerekli organizasyonu sağlama gibi birçok tedbir almıştır.

 

1. Buna göre Klascoin aşağıdaki politikaları izlemektedir:

 • Suçlular ve/veya teröristlerle iş ilişkilerine girmemek;
 • Suç ve/veya terörist faaliyetlerden kaynaklanan işlemleri işleme koymamak;
 • Suç ve/veya terörist faaliyetlerle ilgili herhangi bir işlemi kolaylaştırmamak;
 • Her ne ad altında olursa olsun şirketimiz yönetim organlarında bulunanların ve çalışanların hiçbir suretle 3.kişilerden hediye kabul etmemektedir.
 • Kurumsal olarak herhangi bir siyasi partiye, örgüte, derneğe yardım ve bağış yapılmamaktadır.
 • Anti-Para Aklama(AML) ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza göre olumsuz bir istihbaratı olan firmalar ile çalışılmamaktadır.
 • Şirketin, muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler kapsamında, üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi, muhafaza edilmesi, herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması sağlanmaktadır.

2. Risk değerlendirmesi

Klascoin gerek ulusal gerekse uluslararası gerekliliklere uygun olarak, kara para aklama ve terörizmin finansmanı için riske dayalı bir yaklaşım benimsemektedir. Dolayısıyla, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finanse edilmesine yönelik tedbirler, belirlenen risklerle orantılıdır ve kaynakların etkin bir şekilde adanmasına izin verir. Kaynaklar, öncelik temeline göre kullanılır ve en büyük risklere en büyük önem verilir.

Klascoin, müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimsemesi sebebi ile kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.

               Yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemler aşağıdaki gibidir:

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla ise;
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda;
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde;
 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştirmesi halinde;
 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda;
 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler;

3. İşlem İzleme 

Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk değerlendirmesi ve şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır. Para aklama şüphesinin olması halinde, Klascoin tüm işlemleri izleme (yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemler, Kompleks ve olağandışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler, müşterilere ait bilgileri ve belgeler, kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı vd.) ve aşağıdakileri yapma hakkını sahiptir:

 • Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
 • Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi;
 • Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması;

Yukarıdaki liste tam kapsamlı bir liste olmayıp, AML Politika Uyum Sorumlusu, müşterilerin işlemlerini günlük olarak izleyerek, müşterileri raporlamak ve şüpheli olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirlemektedir.

4. Müşterini Tanı Politikası 

Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayınız. https://destek.klascoin.com/klascoin-ve-dijital-para-hakkinda/kyc-politikasi.html

 

5. Doğrulama Prosedürü 

Klascoin, para aklamayla mücadele standartlarını ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır.

 • Klascoin müşterileri bir doğrulama prosedürünü tamamlarlar (resmi kurumlarca onaylanmış bir kimlik belgesi ibraz etmek zorundadırlar: pasaport veya kimlik kartı). Klascoin, AML politikasının amaçları için müşterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, Klascoin Gizlilik Politikası uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.
 • Klascoin ikinci bir Müşteri kimlik belgesi talep edebilir: (Müşterinin tam adını ve gerçek adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturası)
 •  
 • Klascoin, müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan Müşteriler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar.
 • Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmişse veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, Klascoin geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme hakkına sahiptir.

6. Raporlama

Klascoin sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.

7. Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu

Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, AML Politikası'na uymayı sağlamakla görevli bir Klascoin çalışanıdır: Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu,

 • Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması;
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek;
 • Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaların izlenmek ve analiz etmek;
 • Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetme ve alma için bir kayıt yönetim sistemini uygulamak;
 • Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek;

               konularında görevlendirilmiştir.

8. Eğitim, Güncelleme ve İç Denetim

Klascoin, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda başta Kara Para Aklamanın Önlenmesi Prosedürü olmak üzere personeline birçok eğitim vermekte ve işbu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktadır.

Klascoin “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansmanına Karşı Kanun”, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır.

9. Güvenlik Tedbirleri 

Klascoin kullanıcılarına dünyadaki en güvenli dijital para borsasını sunmak adına çalışmakta ve en üst düzey güvenlik önlemleri sunmaktadır.

Klascoin'in eşsiz güvenlik sistemi tüm güvenlik önlemleri aynı anda aktif olarak kullanabilme imkanı sunmaktadır.

A- MAİL ONAYI İLE GİRİŞ NEDİR?

Mail onayı ile giriş güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte E-Mail adresinize gönderilen tek kullanımlık ek-şifre istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile E-Mail adresinize gelen ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz.

B- SMS ONAYI İLE GİRİŞ NEDİR?

SMS onayı ile giriş güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte sistemde kayıtlı olan telefon numaranıza sms ile gönderilen tek kullanımlık ek-şifre istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile telefon numaranıza gelen ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz.

C- IP KİLİTLEME NEDİR?

IP Kilitleme ile giriş güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize yalnızca sisteme kayıt etmiş olduğunuz ip adreslerinden giriş sağlanabilmektedir.

D- ALIŞVERİŞ ŞİFRESİ NEDİR?

Alışveriş Şifresi güvenlik önlemini aktif ettiğinizde market üzerinden yapacağınız alım/satım işlemleri sırasında sistem tarafından belirlemiş olduğunuz alışveriş şifresi talep edilir. Alışveriş şifresinin hatalı girilmesi durumunda alım/satım işlemi yapılamaz.

E-İKİ ADIMLI DOĞRULAMA NEDİR?

İki adımlı doğrulama güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte mobil cihazınızda bulunan Google Authenticator uygulaması ile oluşturulan tek kullanımlık ek-şifre istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile mobil cihazınız tarafından oluşturulan ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz.

F- GÜVENİLİR KİŞİ NEDİR?

Güvenilir kişi güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte üyeliğiniz ile eşleştirmiş olduğunuz 3 güvenilir kişiden birini seçmeniz istenir, seçmiş olduğunuz kişinin telefon numarasına tek kullanımlık ek-şifre gönderilir ve sizden bu ek-şifreyi girmeniz istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile güvenilir kişiye gönderilen ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz.

G- ZAMAN PLANLAMASI NEDİR?

Zaman planlaması güvenlik önlemini aktif ettiğinizde yalnızca sisteme kayıt etmiş olduğunuz saat aralığında giriş yapılabilir belirtmiş olduğunuz saatler harici üyeliğinize giriş yapılamaz. İkinci bir seçenek olarak seçim yapacağınız iki tarih arası üyeliğinizi girişe kapatabilirsiniz.

H- MAİL PHİSSİNG NEDİR?

Mail Phissing güvenlik önlemini aktif ettiğinizde Klascoin tarafından size gönderilen e-maillerde sisteme kayıt etmiş olduğunuz gizli kelime gönderilen e-mail içerisinde belirtilir eğer Mail Phissing güvenlik önleminiz aktif olmasına rağmen gelen e-mail içerisinde gizli kelimenizi göremiyorsanız e-mail Klascoin tarafından gönderilmemiştir.

I- SABİT RESİM SEÇEREK SİSTEME GİRİŞ YAP NEDİR?

Sabit resim güvenlik önlemini aktif ettiğinizde Klascoin hesabınıza giriş yaparken size seçmiş olduğunuz resim gösterilir ve bu resmi onaylamanız istenir.

İ-WİTHDRAW ADRES KİLİTLEME NEDİR?

Withdraw adres kilitleme güvenlik önlemini aktif ettiğinizde Klascoin hesabınızda bulunan dijital paralarınızı yalnızca sisteme kayıt etmiş olduğunuz cüzdan adreslerine çekebilirsiniz.

J- IP LOKASYON KORUMASI NEDİR?

IP Lokasyon koruması güvenlik önlemini aktif ettiğinizde Klascoin hesabınıza yalnızca sisteme kayıt etmiş olduğunuz ülkeden giriş yapılabilir.

K- SANAL KLAVYE KORUMASI NEDİR?

Sanal klavye koruması güvenlik önlemini aktif ettiğinizde Klascoin'de yapacağınız şifre değiştirme, alışveriş şifresi girişi gibi işlemlerde sanal klavye açılarak şifrenizi mouse kullanarak girmeniz sağlanmaktadır.

L- GÜVENLİK SORUSU NEDİR?

Güvenlik sorusu güvenlik önlemini aktif ettiğinizde 0850 305 0 500 Klascoin Destek Hattı üzerinden yapacağınız görüşmelerde sizden sisteme kayıt etmiş olduğunuz güvenlik sorusu talep edilir iletmiş olduğunuz güvenlik sorusu hatalı ise destek hattı hesabınız ile ilgili bir işlem yapamaz.

M- E-MAİL ŞİFRELEME NEDİR?

E-Mail şifreleme güvenlik önlemini aktif ettiğinizde Klascoin tarafından size gönderilen (Giriş güvenlik e-maili hariç) e-mailler hesabınıza özel üretilmiş bir şifre ile şifrelenerek gönderilir gelen e-mail içeriğini görebilmek için gelen şifreli mail içeriğini Klascoin hesabınıza giriş yaparak şifresini çözerek görüntüleyebilirsiniz.

N- TOR BROWSER KORUMA NEDİR?

Anonim internette gezinti yapma programı olan Tor, dünyanın çeşitli ülkelerindeki kullanıcıların ip adreslerini kullanarak Anonim olarak sitelerde sörf yapma hizmeti sunar. Müşterilerimizin onayına sunulmayan bir özellik olan Tor Browser ile sisteme login olma koruması otomatik olarak yapılmaktadır. Tor Browser kullanarak Klascoin sistemlerine giriş yapamazsınız.