AML Politikas覺

Kara Para Aklamay覺 Önleme Politikas覺 (AML Politikas覺)

               Para aklama, yasad覺覺 kaynaklar覺n nakit veya görünürde meru olan yat覺r覺mlara dönütürülmesiyle örtbas edilmesidir.

               Klascoin olarak, müterilerimize, hesap güvenliine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktay覺z. Her ne surette olursa olsun kara para aklanmas覺n覺 önlenmesi amac覺yla, AML (Kara Para Aklama) politikas覺n覺 harfiyen uygulamaktay覺z. Bu kapsamda, Kara Para Aklama Politikas覺 (bundan sonra "AML Politikas覺" olarak an覺lacakt覺r) para aklamay覺 önlemek amac覺yla Klascoin taraf覺ndan belirlenen prosedürleri ve mekanizmalar覺 özetlemektedir.

               Kara Para Aklama Önleme Politikas覺n覺n amac覺 ise; risk temelli bir yakla覺mla Klas Digital Teknoloji Hizmetleri Limited irketi bünyesindeki müterileri, ilemleri ve hizmetleri deerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmas覺n覺n ve terörizmin finansman覺n覺n önlenmesi hakk覺nda çal覺anlar覺n bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda irket’in faaliyetlerini 5549 say覺l覺 Suç Gelirlerinin Aklanmas覺n覺n Önlenmesi Hakk覺nda Kanun ve 6415 say覺l覺 Terörizmin Finansman覺n覺n Önlenmesi Hakk覺nda Kanun bata olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyar覺nca gerçekletirdiinin müterilere bildirilmesidir.

               Bu AML Politikas覺 kapsam覺nda, irket faaliyetlerine halel gelmemesi amac覺yla haklar覺nda AML politikas覺 iletilen müteriler, www.klascoin.com adresinden eriilen platforma (“Platform”) üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve kar覺l覺覺nda ibu AML Politikas覺’ndaki hususlar覺 kabul eden gerçek kiiyi ifade etmektedir.

               Klascoin, AML Politikas覺n覺 uluslararas覺 hukuk norm ve standartlar覺na, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemi olup uygulanmas覺 z覺mn覺nda, tüm müterilerin kimliklerini makul düzeye kadar dorulama, müteri’ye ait ilemlerin izlenmesi için riske dayal覺 bir yakla覺m uygulama, müteriler taraf覺ndan gerçekletirilen herhangi bir üpheli ilemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kurululara bildirme ve ilemleri kaydetme, irket nezdinde AML Politikas覺’n覺n icra edilmesi ve uygulanabilirliini koordine etmek için gerekli organizasyonu salama gibi birçok tedbir alm覺t覺r.

 

1. Buna göre Klascoin aa覺daki politikalar覺 izlemektedir:

 • Suçlular ve/veya teröristlerle i ilikilerine girmemek;
 • Suç ve/veya terörist faaliyetlerden kaynaklanan ilemleri ileme koymamak;
 • Suç ve/veya terörist faaliyetlerle ilgili herhangi bir ilemi kolaylat覺rmamak;
 • Her ne ad alt覺nda olursa olsun irketimiz yönetim organlar覺nda bulunanlar覺n ve çal覺anlar覺n hiçbir suretle 3.kiilerden hediye kabul etmemektedir.
 • Kurumsal olarak herhangi bir siyasi partiye, örgüte, dernee yard覺m ve ba覺 yap覺lmamaktad覺r.
 • Anti-Para Aklama(AML) ve Yolsuzlukla Mücadele Politikam覺za göre olumsuz bir istihbarat覺 olan firmalar ile çal覺覺lmamaktad覺r.
 • irketin, muhasebe ve kay覺t sistemi ile ilgili uymak zorunda olduu hususlar yasal düzenlemeler kapsam覺nda, üçüncü ah覺slarla (müteriler, tedarikçiler, vb.) ilikilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doruluuna güvenilir ekilde kayda geçirilmesi, muhafaza edilmesi, herhangi bir ileme ilikin muhasebe ya da benzer ticari kay覺tlar üzerinde tahrifat yap覺lmamas覺 ve gerçeklerin sapt覺r覺lmamas覺 salanmaktad覺r.

2. Risk deerlendirmesi

Klascoin gerek ulusal gerekse uluslararas覺 gerekliliklere uygun olarak, kara para aklama ve terörizmin finansman覺 için riske dayal覺 bir yakla覺m benimsemektedir. Dolay覺s覺yla, kara para aklamay覺 önleme ve terörizmin finanse edilmesine yönelik tedbirler, belirlenen risklerle orant覺l覺d覺r ve kaynaklar覺n etkin bir ekilde adanmas覺na izin verir. Kaynaklar, öncelik temeline göre kullan覺l覺r ve en büyük risklere en büyük önem verilir.

Klascoin, müterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayal覺 bir yakla覺m benimsemesi sebebi ile kara para aklama ve terörizmin finansman覺n覺 önlemek amac覺yla aa覺daki yöntemlerle risk analizi yap覺p, risk analizi sonucu elde ettii bilgiler çerçevesinde ilgili Müteri’leri izlemeye alabilmektedir.

               Yüksek risk grubunda yer alan müteri ve ilemler aa覺daki gibidir:

 • Tek bir kripto para al覺m-sat覺m ileminin veya birden çok balant覺l覺 ilemlerin toplam tutar覺 100000 TL’ye eit veya fazla ise;
 • Tek bir kripto para takas ileminin veya birden çok balant覺l覺 ilemin toplam tutar覺 100000 TL’ye eit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde üpheli ilem bildirimini gerektiren durumlarda;
 • Önceden edinilmi kimlik bilgilerinin doruluu ve yeterlilii konusunda üphe olduu takdirde;
 • Üçüncü kii yararlan覺c覺lar覺 gizleme potansiyeline sahip karma覺k ilemleri gerçekletirmesi halinde;
 • Para kaynaklar覺n覺n kolayca dorulanamayaca覺 durumlarda;
 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meru amaca sahip olaand覺覺 ilemler;

3. 襤lem 襤zleme 

Müterilerin ilemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk deerlendirmesi ve üpheli ilemlerin tespiti için önemli bir araçt覺r. Para aklama üphesinin olmas覺 halinde, Klascoin tüm ilemleri izleme (yüksek risk grubundaki Müterilerin ve ilemler, Kompleks ve olaand覺覺 ilemler, yüksek riskli ülkelerle yap覺lan ilemler, müterilere ait bilgileri ve belgeler, kripto para al覺m sat覺m ve transferine ilikin tutulmas覺 gereken yaz覺l覺 ve zorunlu bilgiler, müteri taraf覺ndan gerçekletirilen bir ilemin, söz konusu ilemle ilgili bilgilere uygun olup olmad覺覺 vd.) ve aa覺dakileri yapma hakk覺n覺 sahiptir:

 • üpheli ilemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
 • Müteriden ek bilgi ve belgeler sunmas覺n覺 talep edilmesi;
 • Müteri hesab覺n覺n ask覺ya al覺nmas覺 veya kapat覺lmas覺;

Yukar覺daki liste tam kapsaml覺 bir liste olmay覺p, AML Politika Uyum Sorumlusu, müterilerin ilemlerini günlük olarak izleyerek, müterileri raporlamak ve üpheli olarak deerlendirip deerlendirmeyeceini belirlemektedir.

4. Müterini Tan覺 Politikas覺 

Müterini Tan覺 (Know-Your-Customer) Politikas覺 hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi için lütfen buraya t覺klay覺n覺z. https://destek.klascoin.com/klascoin-ve-dijital-para-hakkinda/kyc-politikasi.html

 

5. Dorulama Prosedürü 

Klascoin, para aklamayla mücadele standartlar覺n覺 ve Müterisini Tan覺ma (KYC) politikas覺na uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluturacakt覺r.

 • Klascoin müterileri bir dorulama prosedürünü tamamlarlar (resmi kurumlarca onaylanm覺 bir kimlik belgesi ibraz etmek zorundad覺rlar: pasaport veya kimlik kart覺). Klascoin, AML politikas覺n覺n amaçlar覺 için müterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakk覺n覺 sakl覺 tutar. Bu bilgiler, Klascoin Gizlilik Politikas覺 uyar覺nca ilenir ve güvenli bir ekilde saklan覺r.
 • Klascoin ikinci bir Müteri kimlik belgesi talep edebilir: (Müterinin tam ad覺n覺 ve gerçek adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturas覺)
 •  
 • Klascoin, müterilerin ibraz ettii belgelerin ve bilgilerin doruluunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya üpheli olarak tan覺mlanan Müteriler hakk覺nda ek bilgi isteme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.
 • Müterinin kimlik bilgileri deitirilmise veya faaliyetleri üpheli bulunmusa, Klascoin geçmite kimlii dorulanm覺 olsa dahi Müteriden güncellenmi belgeler talep etme hakk覺na sahiptir.

6. Raporlama

Klascoin salam覺 olduu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansman覺na dair üphe uyand覺ran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda üpheli ilem olarak belirlenen ilemler tutar覺na bak覺lmaks覺z覺n yürürlükteki mevzuat uyar覺nca Mali Suçlar覺 Arat覺rma Kurulu Bakanl覺覺’na bildirilmektedir. üpheli ilemi gerçekletiren gerçek kiiler ve bunlar覺n yasal temsilcileri, üpheli ilemi bildirme yükümlülüüne uymayan yönetici ve personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yapt覺r覺mdan sorumlu olacakt覺r.

7. Kara Para Aklamay覺 Önleme Sorumlusu

Kara Para Aklamay覺 Önleme Sorumlusu, AML Politikas覺'na uymay覺 salamakla görevli bir Klascoin çal覺an覺d覺r: Kara Para Aklamay覺 Önleme Sorumlusu,

 • Müterilerin kimlik bilgilerinin toplanmas覺;
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm raporlar覺 oluturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluturmak ve güncellemek;
 • Müterilerin s覺ra d覺覺 faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmalar覺n izlenmek ve analiz etmek;
 • Belge, dosya, form ve günlük oturum giri ç覺k覺lar覺n覺 kaydetme ve alma için bir kay覺t yönetim sistemini uygulamak;
 • Risk deerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek;

               konular覺nda görevlendirilmitir.

8. Eitim, Güncelleme ve 襤ç Denetim

Klascoin, yürürlükteki mevzuata uygun surette ç覺kard覺覺 personel politikas覺 ve prosedürler ile eitim kapsam覺ndaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda bata Kara Para Aklaman覺n Önlenmesi Prosedürü olmak üzere personeline birçok eitim vermekte ve ibu bilgilerin güncel tutulmas覺n覺 salamaktad覺r.

Klascoin “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansman覺na Kar覺 Kanun”, yönetmelik ve teblilerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, irket politikalar覺 ve usullerine uygun olup olmad覺覺 konusunda periyodik olarak denetim yapmaktad覺r.

9. Güvenlik Tedbirleri 

Klascoin kullan覺c覺lar覺na dünyadaki en güvenli dijital para borsas覺n覺 sunmak ad覺na çal覺makta ve en üst düzey güvenlik önlemleri sunmaktad覺r.

Klascoin'in esiz güvenlik sistemi tüm güvenlik önlemleri ayn覺 anda aktif olarak kullanabilme imkan覺 sunmaktad覺r.

A- MA襤L ONAYI 襤LE G襤R襤 NED襤R?

Mail onay覺 ile giri güvenlik önlemini aktif ettiinizde üyeliinize girite E-Mail adresinize gönderilen tek kullan覺ml覺k ek-ifre istenir hesap ifreniz üçüncü kiilerin eline geçse bile E-Mail adresinize gelen ek-ifre olmadan üyeliinize giri yap覺lamaz.

B- SMS ONAYI 襤LE G襤R襤 NED襤R?

SMS onay覺 ile giri güvenlik önlemini aktif ettiinizde üyeliinize girite sistemde kay覺tl覺 olan telefon numaran覺za sms ile gönderilen tek kullan覺ml覺k ek-ifre istenir hesap ifreniz üçüncü kiilerin eline geçse bile telefon numaran覺za gelen ek-ifre olmadan üyeliinize giri yap覺lamaz.

C- IP K襤L襤TLEME NED襤R?

IP Kilitleme ile giri güvenlik önlemini aktif ettiinizde üyeliinize yaln覺zca sisteme kay覺t etmi olduunuz ip adreslerinden giri salanabilmektedir.

D- ALIVER襤 襤FRES襤 NED襤R?

Al覺veri ifresi güvenlik önlemini aktif ettiinizde market üzerinden yapaca覺n覺z al覺m/sat覺m ilemleri s覺ras覺nda sistem taraf覺ndan belirlemi olduunuz al覺veri ifresi talep edilir. Al覺veri ifresinin hatal覺 girilmesi durumunda al覺m/sat覺m ilemi yap覺lamaz.

E-襤K襤 ADIMLI DORULAMA NED襤R?

襤ki ad覺ml覺 dorulama güvenlik önlemini aktif ettiinizde üyeliinize girite mobil cihaz覺n覺zda bulunan Google Authenticator uygulamas覺 ile oluturulan tek kullan覺ml覺k ek-ifre istenir hesap ifreniz üçüncü kiilerin eline geçse bile mobil cihaz覺n覺z taraf覺ndan oluturulan ek-ifre olmadan üyeliinize giri yap覺lamaz.

F- GÜVEN襤L襤R K襤襤 NED襤R?

Güvenilir kii güvenlik önlemini aktif ettiinizde üyeliinize girite üyeliiniz ile eletirmi olduunuz 3 güvenilir kiiden birini seçmeniz istenir, seçmi olduunuz kiinin telefon numaras覺na tek kullan覺ml覺k ek-ifre gönderilir ve sizden bu ek-ifreyi girmeniz istenir hesap ifreniz üçüncü kiilerin eline geçse bile güvenilir kiiye gönderilen ek-ifre olmadan üyeliinize giri yap覺lamaz.

G- ZAMAN PLANLAMASI NED襤R?

Zaman planlamas覺 güvenlik önlemini aktif ettiinizde yaln覺zca sisteme kay覺t etmi olduunuz saat aral覺覺nda giri yap覺labilir belirtmi olduunuz saatler harici üyeliinize giri yap覺lamaz. 襤kinci bir seçenek olarak seçim yapaca覺n覺z iki tarih aras覺 üyeliinizi girie kapatabilirsiniz.

H- MA襤L PH襤SS襤NG NED襤R?

Mail Phissing güvenlik önlemini aktif ettiinizde Klascoin taraf覺ndan size gönderilen e-maillerde sisteme kay覺t etmi olduunuz gizli kelime gönderilen e-mail içerisinde belirtilir eer Mail Phissing güvenlik önleminiz aktif olmas覺na ramen gelen e-mail içerisinde gizli kelimenizi göremiyorsan覺z e-mail Klascoin taraf覺ndan gönderilmemitir.

I- SAB襤T RES襤M SEÇEREK S襤STEME G襤R襤 YAP NED襤R?

Sabit resim güvenlik önlemini aktif ettiinizde Klascoin hesab覺n覺za giri yaparken size seçmi olduunuz resim gösterilir ve bu resmi onaylaman覺z istenir.

襤-W襤THDRAW ADRES K襤L襤TLEME NED襤R?

Withdraw adres kilitleme güvenlik önlemini aktif ettiinizde Klascoin hesab覺n覺zda bulunan dijital paralar覺n覺z覺 yaln覺zca sisteme kay覺t etmi olduunuz cüzdan adreslerine çekebilirsiniz.

J- IP LOKASYON KORUMASI NED襤R?

IP Lokasyon korumas覺 güvenlik önlemini aktif ettiinizde Klascoin hesab覺n覺za yaln覺zca sisteme kay覺t etmi olduunuz ülkeden giri yap覺labilir.

K- SANAL KLAVYE KORUMASI NED襤R?

Sanal klavye korumas覺 güvenlik önlemini aktif ettiinizde Klascoin'de yapaca覺n覺z ifre deitirme, al覺veri ifresi girii gibi ilemlerde sanal klavye aç覺larak ifrenizi mouse kullanarak girmeniz salanmaktad覺r.

L- GÜVENL襤K SORUSU NED襤R?

Güvenlik sorusu güvenlik önlemini aktif ettiinizde 0850 305 0 500 Klascoin Destek Hatt覺 üzerinden yapaca覺n覺z görümelerde sizden sisteme kay覺t etmi olduunuz güvenlik sorusu talep edilir iletmi olduunuz güvenlik sorusu hatal覺 ise destek hatt覺 hesab覺n覺z ile ilgili bir ilem yapamaz.

M- E-MA襤L 襤FRELEME NED襤R?

E-Mail ifreleme güvenlik önlemini aktif ettiinizde Klascoin taraf覺ndan size gönderilen (Giri güvenlik e-maili hariç) e-mailler hesab覺n覺za özel üretilmi bir ifre ile ifrelenerek gönderilir gelen e-mail içeriini görebilmek için gelen ifreli mail içeriini Klascoin hesab覺n覺za giri yaparak ifresini çözerek görüntüleyebilirsiniz.

N- TOR BROWSER KORUMA NED襤R?

Anonim internette gezinti yapma program覺 olan Tor, dünyan覺n çeitli ülkelerindeki kullan覺c覺lar覺n ip adreslerini kullanarak Anonim olarak sitelerde sörf yapma hizmeti sunar. Müterilerimizin onay覺na sunulmayan bir özellik olan Tor Browser ile sisteme login olma korumas覺 otomatik olarak yap覺lmaktad覺r. Tor Browser kullanarak Klascoin sistemlerine giri yapamazs覺n覺z.